Polityka prywatności witryny www.avra.pl


 1. Ta Polityka ma charakter informacyjny, mający na celu zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw, a jej treść znajduje odpowiednio zastosowanie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej pod adresem URL; avra.pl, którą określamy dalej mianem “Witryny”.

 2. Ochronę danych osobowych traktujemy ze szczególną powagą. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych dbamy o to, by zachowywać zgodność z RODO (Ogólnym Rozporządzeniem dotyczącym Ochrony Danych Osobowych), tj. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) oraz odpowiednio z innymi obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępniamy za pomocą dodatkowych klauzul informacyjnych, o ile uznaliśmy, że jest to uzasadnione w danym procesie przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki znajdziesz informacje związane z korzystaniem z Witryny, na temat rodzaju danych, celu ich przetwarzania oraz funkcjonalności przy korzystaniu, z których są zbierane.
 4. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a treścią przekazanej przez nas dodatkowej klauzuli informacyjnej w konkretnym przypadku, osoba, której dane dotyczą powinna kierować się informacją otrzymaną w ramach klauzuli informacyjnej. Niezależnie od Polityki, zawsze podstawą naszych działań przy przetwarzaniu danych są odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Jak kontaktować się z Administratorem danych osobowych i IOD?

 5. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych jesteśmy “my”, tj. Avra Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000522815, NIP: 8982208679 (dalej też Avra).
 6. Adres elektroniczny naszego Inspektora Ochrony Danych: IOD@avra.pl, adres listowny: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. Skontaktuj się na powyższy adres, jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Witryny, a także w przypadku woli złożenia wniosku w zakresie realizacji przysługujących Ci praw z tym związanych.

  Twoje prawa

 7. Na mocy RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  2. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (w razie ich przetwarzania na podstawie umowy lub zgody,
  5. prawo sprzeciwu (wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wobec marketingu bezpośredniego, profilowania, wobec przetwarzania realizowanego w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora),
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  7. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody – masz prawo do jej cofnięcia (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

  Informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych

 8. W związku z możliwością korzystania z Witryny określiliśmy następujące sytuacje przetwarzania Danych Osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego niżej celu.
  1. Kontakt z Avra. W naszej Witrynie znajdziesz Formularz kontaktowy, którego użycie wymaga dobrowolnego podania tematu i treści wiadomości oraz adresu e-mail, bez którego nie zainicjujesz z nami korespondencji elektronicznej. W takim przypadku podstawowym celem przetwarzania Twoich danych jest zapoznanie się z otrzymaną korespondencją i udzielenie odpowiedzi tam gdzie jest to konieczne. Prawną podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora. Jeżeli kierowane do nas zapytanie wiąże się z potrzebą przygotowania oferty zgodnej z Twoją potrzebą lub dostarczenie Ci informacji o nas i o naszym zakresie usług działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing własny naszych usług, zwłaszcza dotyczący budowania i rozwijania relacji z naszymi klientami i dążeniem do sprzedaży naszych usług. W zależności od treści korespondencji podejmujemy działania na Twoje żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy z nami, a prawną podstawą takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO (np. przesłanie dopasowanej oferty naszych usług, realizacja innych czynności zmierzających do zawarcia umowy). Dla potrzeb weryfikacji i ochrony przed wykorzystaniem formularza przez narzędzia automatyczne (tzw. Boty), funkcjonalność Formularza kontaktowego wykorzystuje zewnętrzne narzędzie ReCaptcha. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części Polityki. W zależności od sprawy, w której się komunikujemy, Twoje Dane Osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji oraz później przez okres maksymalnie 24 miesięcy albo przez okres ustalenia, obrony, dochodzenia lub przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji bądź przez czas trwania ewentualnych postępowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach korzystania z Formularza kontaktowego możesz udzielić nam dodatkowo zgody na przetwarzanie podanych w nim danych w celu określonym treścią takiej zgody. W takim przypadku podstawą przetwarzania dla określonego celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).Powyższe informacje zachowują odpowiednio aktualność, gdy kontaktujesz się na wskazany w Witrynie adres kontaktowy naszej poczty elektronicznej, pomijając Formularz kontaktowy.
  2. Rekrutacja. W naszej Witrynie udostępniamy formularz zgłaszania nam swojej kandydatury na określone stanowisko oraz adres poczty elektronicznej przeznaczony do obsługi zgłoszeń aplikacyjnych. Za pomocą formularza możesz podać dobrowolnie imię, nazwisko, kilka słów o sobie, adres e-mail oraz załączyć plik CV. Podanie danych jest dobrowolne, choć w niezbędnym zakresie jest wymagane dla uwzględnienia Twojej kandydatury w toku rekrutacji oraz udzielenia Ci zwrotnej informacji (kontaktu z Tobą). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych, w tym okresie ich przetwarzania dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego podajemy w dodatkowej klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych procesach rekrutacyjnych, o ile wyrazisz na to zgodę.
  3. Inne cele wynikające z Twojej zgodyW przypadku, gdy udzielisz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie odbywa się przez okres potrzebny do realizacji celu objętego zgodą, nie dłużej niż do momentu jej wycofania przez Ciebie bądź do momentu jej ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę.
  4. – Administracja i zarządzanie Witryną, w tym bezpieczeństwem oraz jej systemami, aplikacjami;
   – monitorowanie oraz analizowanie ruchu Witryny i dokonanie pomiarów statystycznych;
   – korzystanie w Witrynie z zewnętrznych narzędzi internetowych. Powyższe przypadki obejmują uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i dotyczą automatycznego zbierania i częściowo zapisania informacji o Tobie w plikach cookies (lub innych podobnych technologiach). Obok plików cookies możemy również̇ automatycznie gromadzić́ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą̨ obejmować́ m.in. adres IP odwiedzającego Witrynę, lokalizację, rodzaj platformy/urządzenia końcowego (np. urządzenie mobilne) i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której odwiedzający  wszedł do naszej Witryny.Witryna wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics, stosujący system plików cookies. Więcej informacji na ten temat w dalszej części Polityki.Korzystając z zewnętrznych narzędzi wskazanych w dalszej części Polityki wykorzystujemy zebrane dane w celu prowadzenia statystyk ruchu na naszej Witrynie m.in. liczbę i długość odwiedzin naszej Witryny, przejść pomiędzy podstronami, zliczania ponownych odwiedzin Witryny itp. Więcej o tym w dalszej części Polityki.Informacje zebrane w powyższy sposób służą ocenie korzystania z Witryny i poprawie jakości jej funkcjonowania. Nie łączymy ich z danymi osobowymi przekazywanymi nam w sposób niezautomatyzowany przez korzystającego z Witryny (np. za pomocą formularza kontaktowego).

  Pozostałe informacje o przetwarzaniu

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą, korzystającą z Witryny.
 10. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora przetwarzanie danych osobowych następuje nie dłużej niż jest to niezbędne do jego realizacji lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 11. Odbiorcy danych. Możemy przekazywać (udostępniać) dane osobowe takim podmiotom, jak: podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne (dostawcy usług IT, hostingu, narzędzia marketingowe oraz analityczne), podmioty wspierające nas w obsłudze, rozwoju i konserwacji strony internetowej, a także naszym doradcom prawnym. W razie otrzymania żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, poinformujemy odbiorców tych danych, którym ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku, a także na Twoje żądanie dotyczące Twoich danych osobowych poinformujemy Cię o tych odbiorcach.
 12. Na podstawie obowiązującego prawa Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom ścigania). Przed przekazaniem przez nas danych podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora (np. naszym podwykonawcom, dostawcom usług IT) zawieramy z takimi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od nich zachowania poufności i środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z naszymi poleceniami przetwarzania.
 13. Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich – do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

  Ogólne informacje o Witrynie i jej działaniu

 14. Witryna, czyli nasza strona firmowa, została zbudowana z wykorzystaniem oprogramowania WordPress. Witrynę obsługują serwery firmy OVH. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych przechowywanych w infrastrukturze OVH można znaleźć bezpośrednio na stronie https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/bezpieczenstwo.xml .
 15. Minimalne środki użyte do ochrony danych:
  1. Środki techniczne:
   1. SSL – Każda podstrona witryny dostępna jest przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem, na którym umieszczona jest strona. Połączenie szyfrowane jest w Witrynie wymuszane.
   2. Dostęp do danych – Do zgromadzonych informacji dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
   3. Dostęp do informacji w narzędziach zewnętrznych – Do informacji zgromadzonych w narzędziach zewnętrznych dostęp mają tylko wyznaczone osoby, z wykorzystaniem loginu i hasła.
  2. Środki organizacyjne:
   1. Przygotowanie polityki prywatności – opracowano i udostępniono Politykę Prywatności dla witryny avra.pl .
   2. Każda z osób posiadających dostęp do zgromadzonych danych została poinformowana o konieczności zachowania tych danych w tajemnicy.
 16. Witryna korzysta z plików Cookie i innych podobnych technologii, szczegóły w tym zakresie w dalszej części Polityki oraz jej Załączniku nr 1.

  Narzędzia zewnętrzne w Witrynie

 17. W ramach Witryny korzystamy z następujących narzędzi:
  1. Narzędzia śledzące, analityczne: Google Analytics – Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics w Witrynie w celu prowadzenia statystyk (m.in. liczby i długości odwiedzin naszej witryny, przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami, ponownych odwiedzin naszej strony itp.). Narzędzie Google Analytics może być i jest wykorzystywane na każdej podstronie Witryny.Bezpieczeństwo i prywatność. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i prywatności danych wykorzystywanych w związku z użyciem Google Analytics można znaleźć na tej stronie.Możliwość zablokowania.  Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy śledzili Twoje zachowanie na naszej stronie przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics, możesz w każdej chwili dokonać blokady, korzystając z narzędzia udostępnionego przez Google. Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym jak korzystać z tego narzędzia.
  2. Mapy Google Niektóre podstrony (m.in. Kontakt) zawierają osadzone Mapy Google w celu wizualnego zaprezentowania miejsca, w którym znajduje się nasza siedziba, więcej na temat przetwarzania danych przez Google możesz znaleźć w Polityce Prywatności Google.
  3. ReCaptcha Niektóre funkcjonalności (m.in. Formularz Kontaktowy, Formularz do zgłaszania swojej kandydatury na stanowisko) wykorzystują narzędzie ReCaptcha od firmy Google w celu weryfikacji użytkownika i ochrony przed wykorzystaniem formularzy przez narzędzia automatyczne (tzw. Boty). Więcej na tem temat możesz znaleźć w Polityce Prywatności firmy Google.

Załącznik nr 1 – Pliki cookie i inne podobne technologie

 1. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików Cookie – niewielkich plików zapisywanych na Twoim urządzeniu. Pliki cookie wykorzystywane są w celu dostosowania strony do Twoich potrzeb (m.in. zapamiętywanie ustawień) oraz w celach statystycznych.
 2. W każdej chwili możesz zablokować pliki Cookie z naszej Witryny bezpośrednio w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak takiego działania oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Wykorzystywane przez nas dodatkowe narzędzia zewnętrzne mogę używać własnych, dodatkowych plików Cookie.
 3. Wykorzystywane przez nas pliki cookies to:
  1. Google Analytics. Automatyczne gromadzenie informacji o komputerze użytkownika podczas wizyty w Witrynie. Cel: Tworzenie statystyk i prowadzenie analiz w celu optymalizacji Witryny. Dostawca/Zaufany partner: Google Ireland Limited. Czas przechowywania: 50 miesięcy.